1 มิถุนายน 2564

การดำเนินการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยทางบริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการ ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว…

Read more

 
 
28 ธันวาคม 2561

โครงการ จิตอาสา บริจาค ณ บริจาคมูลนิธิเด็ก

บริษัทฯ ได้ บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเร่งด่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แก่ มูลนิธิเด็ก จังหวัด นครปฐม

Read more

 
 
28 ธันวาคม 2561

โครงการ จิตอาสา
บริจาค ณ สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)

บริษัทฯ ได้ บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)

Read more

 
 
9 ธันวาคม 2561

โครงการ สนับสนุนงานวิ่งปราการ 2018
ณ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า

บริษัทฯ ได้ สนับสนุนโครงการ การ เดิน วิ่ง เพื่อรำลึกวิกฤตการณ์ร.ศ.112 ครบรอบ 125 ปี ในดินแดนประวัติศาสตร์ และรายได้สมทบทุนมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Read more

 
 
8 ธันวาคม 2561

โครงการ จิตอาสา
บริจาค ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี จำนวนคนพิการ 500 คน

Read more

 
 
8 ธันวาคม 2561

บริจาคสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย

บริจาคสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี จำนวนคนพิการ 604 คน

Read more

 
 
11 พฤศจิกายน 2561

โครงการ จิตอาสา
การปั่นจักรยานการกุศล(ปั่นพี่เพื่อน้อง ป้อมนาคราช)

บริษัทฯ ได้ สนับสนุนโครงการจิตอาสา ทำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพและเป็นการกุศล การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอีกทั้งการปั่นจักรยานก็เป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read more

 
 
10 พฤศจิกายน 2561

โครงการ จิตอาสา
บริจาค ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จำนวนู้สูงอายุ 91 คน

Read more