บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2561