บริจาคสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชาย จังหวัดนนทบุรี จำนวนคนพิการ 604 คน

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

 

Other Images: