ระบบบริหารงานคุณภาพทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงและเพื่อยกระดับความพึ่งพอใจของ ลูกค้า

CMM: Coordinate Measuring Machines.
QM: Quick Scope
Hardness Tester: Rockwell / Brunel Core Loss Tester