BPS เป็นผู้นำเข้าเหล็กซิลิคอนประเภท Grain – Oriented Electrical steel จากผู้ผลิตหลายประเทศ โดยมีกระบวนการตัดซอยโลหะ (Slitting) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแกนเหล็ก สำหรับหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอื่นๆ ซึ่งใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯ

 

Grades and Specifications in compliance with AISI