วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้ บริจาคเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ถนนติวานนท์, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120 จำนวนคนพิการ 500 คน

 

Other Images: